Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) - verantwoording
door wettelijke regelgeving voor openbaarheid gegevens ANBI

 

Stichting Gered Gereedschap Loon op Zand gevestigd in Kaatsheuvel heeft een ANBI-status met fiscaal inschrijfnummer 006543856 waardoor uw giften fiscaal kunnen worden afgetrokken.

Ons adres is: Schotsestraat 4c, 5171 DT KAATSHEUVEL

Ons beleid is om, afhankelijk van de beschikbare inzet van vrijwilligers te zorgen dat het ons aangeboden gereedschap wordt verzameld, opgeknapt en gereed gemaakt voor verzending naar hulpprojecten.

De stichting draait volledig op onbetaalde vrijwilligers.

Onze doelstelling is statutair vastgelegd:

  • Het zonder winstoogmerk bevorderen van de mogelijkheid tot het zelf in het levensonderhoud voorzien van mensen in de Derde Wereld landen.
  • Het maken van propaganda voor projecten ten behoeve van die Derde Wereld landen.
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • Het bedrijven van praktische ontwikkelingssamenwerking door het inzamelen, herstellen en verzenden van gereedschap naar groepen in Derde Wereld landen, waardoor dit gespaard wordt voor verspilling.
  • Het geven van voorlichting ten behoeve van bewustwording inzake ontwikkelingssamenwerking, waarbij er naar gestreefd wordt inzicht te verschaffen in de oorzaken die ten grondslag liggen aan de bestaans- problemen van de bevolking in Derde Wereld landen.
  • Samenwerking met andere Gered Gereedschap stichtingen.

Onze JAARVERSLAGEN geven verslag van onze uitgeoefende activiteiten.

Voor inkomsten is de stichting volledig afhankelijk van vrijwillige giften van particulieren en bedrijven. Ook via sponsoracties proberen wij geld binnen te krijgen, maar fondsenwerving blijft een probleem.
Begin 2018 zijn wij verhuisd naar het gebouw van de KDC waardoor onze vaste lasten lager zijn geworden. Deze huisvesting is echter maar voor enkele jaren. Samen met de KDC zal er moeten worden uitgezien naar een nieuwe locatie voor de toekomst. We hopen dat onze begunstigers ons blijven steunen, zodat wij ons nuttige werk voor scholingsprojecten in de Derde Wereld, hergebruik tegen verspilling van grondstoffen en zinvol vrijwilligerswerk kunnen blijven voortzetten.
Uw donatie aan onze stichting is fiscaal aftrekbaar, dus kost u netto minder en wij zijn er heel blij mee!

Onze bankrekening is: NL97 RABO 0124 8570 00

Uw donatie aan onze stichting is fiscaal aftrekbaar, dus kost u netto minder en wij zijn er heel blij mee!